About Us Former Ambassadors

Indian Ambassadors to the Netherlands


1949-1951 M.S. Mehta
1952-1954 B.N. Chakravarty
1955-1957 B.K. Kapur
1957-1960 J.A. Thivy
1960-1963 R.K. Tandon
1963-1966 R.R. Sinha
1966-1968 S.N. Haksar
1969-1971 J.N. Dhamija
1971-1974 Y. Singh
1974-1976 K.S. Bajpai
1976-1979 M.K. Rasgotra
1979-1982 C.B. Muthamma
1982-1986 S. Kochar
1986-1989 K. Srinivasan
1989-1992 V.K. Grover
1992-1996 I.P. Khosla
1996-2001 P. Menon
2001-2004 S.B. Cowsik
2005-2006 L.K. Ponappa
2006-2008 N.D. Sabharwal
2009-2010 M. Singh
2010-2013 B. Mukherjee
2013-2015 R. N. Prasad
2015-2017 J.S. Mukul
2017- 2020 V. Rajamony
2021-2022
Pradeep Kumar Rawat